Pirkimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. www.dronai.pro svetainė (toliau – Dronai.Pro svetainė), tai vieta, kurioje Jūs (toliau – Lankytojas) galite užsisakyti ir įsigityti mūsų siūlomas prekes.

1.2. Pirkimo taisyklės – tai naudojimosi interneto Dronai.Pro svetaine ir prekių Pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Lankytojui ir Paslaugos teikėjui, toliau kartu vadinama – Šalimis, privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Dronai.Pro svetainės naudojimo tvarka ir sąlygos, Šalių teisės ir pareigos dėl svetainės naudojimo ir siūlomų prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su Dronai.Pro prekių užsakymu, pirkimu ir pardavimu susijusios nuostatos.

1.3. Lankytojui sudarius pirkimo-pardavimo sutartį su Paslaugų teikėju dėl Dronai.Pro prekių įsigyjimo, Lankytojas vadinamas Pirkėju, o Paslaugos teikėjas – Pardavėju.

1.4. Taisykles Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti. Naujausia Taisyklių versija publikuojama Dronai.Pro svetainėje skyriuje: Pirkimo taisyklės. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart paskelbus juos Dronai.Pro svetainėje. Paslaugų teikėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti Dronai.Pro svetainėje ir susipažinti su naujausia Taisyklių versija. Jei bus atlikta svarbių pakeitimų, apie tai pateiksime informaciją Dronai.Pro svetainėje.

1.5. Naudotis Dronai.Pro svetaine ir užsisakyti bei pirkti prekes turi teisę išimtinai tik:

 • veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, nebent turi leidimą savarankiškai įgyvendinti visas civilines teises ar vykdyti pareigas.
 • juridiniai asmenys;
 • visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių 1.5 punktu, turi teisę pirkti prekes.

1.6. Dronai.Pro pasilieka teisę bet kada, nepranešęs, nutraukti Dronai.Pro svetainės paslaugų teikimą, keisti svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.

 1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja gerbti Lankytojo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją. Tvarkydamas asmens duomenis, Dronai.Pro vadovaujasi duomenų subjektų teises reguliuojančiais Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais bei Lankytojo sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo,  elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, apklausų, konkursų ir žaidimų vykdymo tikslais. Daugiau galite sužinoti Dronai.Pro svetainėje skyriuje: Privatumo politika.

2.2. Registruodamasis Dronai.Pro svetainėje ir pirkdamas prekes bei pateikdamas Dronai.Pro savo duomenis Lankytojas sutinka, kad Dronai.Pro valdytų ir tvarkytų Lankytojo pateiktus asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją Dronai.Pro svetainės paslaugų teikimui bei pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo tikslams Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

2.3. Naudodamasis Dronai.Pro svetainės paslaugomis Lankytojas patvirtina, kad susipažino su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

 

 1. Registracija

3.1. Lankytojas, norėdamas pasinaudoti Dronai.Pro svetainės paslaugomis, turi registruotis ir susikurti registruoto Lankytojo paskyrą, pateikiant galiojantį Lankytojo el. pašto adresą,  vardą ir pavardę, telefono numerį, kuriuos Lankytojui būtina nurodyti, norint sukurti savo asmeninę aplinką bei gauti informaciją nurodytu telefono numeriu dėl Dronai.Pro prekių užsakymo ir pristatymo.

3.2. Po registracijos Dronai.Pro svetainėje savo profilyje Lankytojas gali pažymėti, kad nori gauti Dronai.Pro naujienlaiškius pasirinktu būdu (el. paštu ir/ar trumposiomis žinutėmis). Pažymėdamas atitinkamus pasirinkimus, Lankytojas sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo pateiktus asmens duomenis (elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris) tiesioginės rinkodaros tikslu.  Nepilnametis (t.y. asmuo nuo 16 iki 18 m.), suteikdamas sutikimus, patvirtina, kad duoti sutikimai dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais yra suderinti su nepilnamečio asmens tėvais/globėjais/rūpintojais ir jie tam neprieštarauja.

3.3. Lankytojas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus Dronai.Pro svetainėje ir privalo paisyti nusistovėjusių elgesio bei moralės normų  ir naudotis paslaugomis tokiu būdu, kad nesukeltų pavojaus Dronai.Pro svetainės ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui, įskaitant, bet neapsiribojant negaliojančių duomenų įkėlimu, virusų paskleidimu, neribotų kitų asmenų galimybės pasinaudoti Dronai.Pro svetaine ir (ar) jos paslaugomis bei nemenkintų Dronai.Pro ženklo gero vardo ir reputacijos.

3.4. Lankytojas įsipareigoja laikytis pagarbos kiekvieno asmens teisėms ir orumui bei susilaikyti nuo įžeidinėjimų, šaipymosi, nemalonių ar netinkamų, komentarų, naudojamų Dronai.Pro prekių turinyje, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai žemintų/įžeistų kitą žmogų, kurie užgauliotų ar kenktų kitam asmeniui, skelbtų bet kokį šmeižikišką, vulgarų, užgaulų, diskriminacinį ar kitokį teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį ar juos pažeidžiantį turinį, įskaitant bet kokį turinį, sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Paslaugų teikėjui.

3.5. Paslaugų teikėjas neatsako už Lankytojo naudojamų fotografijų, iliustracijų ar tekstinės medžiagos autorystę ir jos netikrina, taip pat, neatsako už tekstinėje medžiagoje pateiktus faktus, temą, aplinkybes bei turinio klaidas ir jų netikrina. Taip pat neatsako už Lankytojo vykdomą veiklą, jos nekontroliuoja ir Lankytojui neatstovauja. Paslaugų suteikimas nereiškia, kad Paslaugų teikėjas kokiu nors būdu remia, ar palaiko Lankytojo veiksmus ar leidinių turinį. Lankytojas supranta ir patvirtina, kad jis pats yra atsakingas už visą ir bet kokią savo Dronai.Pro svetainėje patalpintą informaciją bei turinį.

3.6. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę, savo vertinimu ir nuožiūra, pašalinti draudžiamą ar teisės aktams, nusistovėjusioms elgesio bei moralės normoms prieštaraujančią  informaciją iš Dronai.Pro svetainės.

3.7. Rekomenduojame atidžiai pasirinkti savo slaptažodį registruojantis Dronai.Pro svetainėje ir nesidalinti su kitais žmonėmis! Lankytojas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Lankytojo prisijungimo duomenimis, Lankytojas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

3.8. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Dronai.Pro svetainės paslaugomis, pateikdamas Paslaugų teikėjui prašymą Dronai.Pro svetainės skyriuje: Kontaktai nurodytu elektroninio pašto adresu, parašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos Dronai.Pro svetainėje metu.

 

 1. Užsakymas

4.1. Prieš pirkdamas Dronai.Pro prekes, Lankytojas privalo papildomai pateikti pristatymo adresą, kuris būtinas jų pristatymui.

4.2. Lankytojas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą. Jei Lankytojas užsakymo formoje pateikia netikslius ar neteisingus duomenis, Dronai.Pro neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Lankytojo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

4.3. Lankytojas, prieš išsiunčiant užsakymą, turi atidžiai peržiūrėti užsakymo duomenis dėl galimų klaidų ir netikslumų, nes išsiuntus užsakymą, Lankytojas neturės galimybės jo koreguoti, bei privalės padengti visas užsakymo vykdymo išlaidas.

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis dėl Dronai.Pro prekių užsakymo/pirkimo, kurią sudaro Dronai.Pro produktų užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Paslaugų teikėjui per Dronai.Pro svetainę ir Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

5.2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Lankytojas, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“.

5.3. Pirkėjas privalo saugoti užsakymo numerį ir neatskleisti jo tretiesiems asmenims, kurie neturi teisės atsiimti prekių Pirkėjo vardu. Jei užsakymo numeris tapo žinomas kitiems asmenims ne dėl to, kad Pirkėjas pats užsakymo numerį jiems atskleidė, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją sutartyje nurodytais kontaktais. Jei tokio informavimo apie neteisėtą užsakymo numerio atskleidimą Pardavėjas negauna, laikoma, kad asmuo yra įgaliotas priimti produktą(-us) ir produktas(-ai) buvo tinkamai perduotas(-i) Pirkėjui.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, pažymėdamas varnelę, jog sutinka su Taisyklėmis, privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų ir nepažeisti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

6.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytąjį produktą ir jį priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

 1. Pirkėjo teisės

7.1. Pirkėjas, naudodamasis Dronai.Pro svetainės paslaugomis, turi teisę užsisakyti Dronai.Pro prekes ir jas pirkti, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

7.2. Pirkėjas, gavęs nekokybišką prekę, turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu: info@dronai.pro, nurodant pageidaujamą grąžinti produktą, jo užsakymo numerį ir grąžinimo priežastį) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo produkto pristatymo dienos. Šiame punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti laikantis 14 skyriuje nustatytų produkto grąžinimo sąlygų ir tik tuo atveju, jei dėl produkto trūkumo yra atsakingas Pardavėjas ir jeigu produktas nebuvo Pirkėjo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė jo išvaizda dėl Pirkėjo kaltės.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę Pirkėjui naudotis Dronai.Pro svetainės paslaugomis ir įsigyti Dronai.Pro prekes.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

8.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 7.2. punkte numatyta teise, vadovaujantis 13 skyriaus sąlygomis bei tvarka ir tik Pardavėjui pažeidus savo įsipareigojimus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamo produkto gavimo dienos.

 1. Pardavėjo teisės

9.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti Pardavėjo darbui, jo geram vardui ar reputacijai, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus šiose Taisyklėse nustatytus Pirkėjo įsipareigojimus, veikia nesąžiningai Pardavėjo atžvilgiu, bando apgaule apeiti Taisykles, piktnaudžiauja suteiktomis privilegijomis ir/ar nuolaidomis, tuomet Pardavėjas bet kuriuo metu turi teisę panaikinti Pirkėjo prieigą prie Dronai.Pro svetainės ar visiškai ar iš dalies apriboti galimybę naudotis Dronai.Pro svetainės baze ir (ar) paslaugomis.

9.2. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas vienašališkai spręstų apie tai, ar Pirkėjas pažeidė Taisykles ir įsipareigoja pripažinti tokį Pardavėjo sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

 1. Prekių kainos

10.1. Dronai.Pro prekių kainos nurodomos eurais. PVM įtrauktas į kainą. PVM sąskaitos faktūros išrašomos eurais. Į Dronai.Pro prekių kainas neįeina prekių pristatymo mokesčiai.

 1. Atsiskaitymo už prekes tvarka

11.1. Pirkėjas atsiskaito už užsakytas prekes elektronine bankininkyste per Paysera ir Paypal mokėjimo sistemas, kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema.

11.2. Apmokėjimo gavimo momentu laikoma, kai Pardavėjas gauna mokėjimo nurodymą į savo banko sąskaitą.

11.3. Negavęs apmokėjimo, Pardavėjas Pirkėjo užsakymą sistemoje saugo 15 dienų. jei Pardavėjas apmokėjimo negauna per šias 15 dienų, užsakymas yra anuliuojamas.

 1. Prekių pristatymas

12.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslų produktų pristatymo adresą ir kontaktinį telefono numerį. Jei Pirkėjas nenurodo kontaktinio telefono numerio arba siuntos pristatymo metu nurodytu adresu yra nepasiekiamas, kurjeris grąžina produktą Pardavėjui ir už pakartotiną siuntos pristatymą Pirkėjui, Pirkėjas turi sumokėti papildomai;

12.2. Užsakytos prekės pristatomos  prekių užsakymo paraiškoje Pirkėjo nurodytu pristatymo būdu;

12.3. Prekių užsakymai pateikti per Dronai.Pro paskyrą pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

12.4. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigytas produktas būtų pristatytas kaip įmanoma greičiau. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, produktų pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų šiame skyriuje terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

12.5. Pirkėjas įsipareigoja užsakytą prekę priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekės pats priimti negali, o prekė pristatyta Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekės pristatymo/perdavimo netinkamam subjektui;

12.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjui produktas perduodamas, įteikiant važtaraštį ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą.

12.7. Gavęs prekę, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir produkto (-ų) būklę bei pasirašyti sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, produkto pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei produkto (-ų) komplektacijos neatitikimų nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), produktas (-ai) yra sugadinti (-i) ir (ar) produktas (-ai) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) produkto (-ų) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl produkto pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamybinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint produktą.

 

 1. Prekių grąžinimas

13.1. Kokybiška prekė yra nekeičiama, negrąžinama ir Pirkėjo sumokėti pinigai už ją negrąžinami.

13.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami ar nekokybiškos prekės keičiamos, jei dėl prekės trūkumo yra atsakingas Pardavėjas.

13.3. Nekokybiškos prekės grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 dienų nuo prekės pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 7.2 Taisyklių punkte numatyta tvarka.

13.4. Grąžinant nekokybišką prekę, būtina laikytis papildomų sąlygų:

 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • grąžinama prekė pageidautina turi būti grąžinta Pardavėjo pakuotėje arba kitoje pakuotėje, užtikrinčioje saugų transportavimą/siuntimą;
 • grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą; Prekės turi būti grąžinamos Pardavėjo veiklos vykdymo vietoje: UAB “Dronai Pro” Ulonų g. 3, LT-08240 Vilnius;
 • Prekės su trūkumais grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
 • Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekės grąžinimo sąlygų.
 • Jei dėl prekės trūkumo yra atsakingas Pardavėjas ir neįmanoma prekės trūkumų ištaisyti, sumokėti pinigai už grąžintus produktus Pardavėjui grąžinami tik banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą.

 

 1. Informacijos teikimas

14.1. Pardavėjas informaciją Pirkėjui teikia, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais Dronai.Pro svetainės skyriuje: Kontaktai.

14.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.

 1. Atsakomybė

15.1. Lankytojas/Pirkėjas įsipareigoja visiškai kompensuoti Paslaugų teikėjui/Pardavėjui ar bet kuriam kitam asmeniui, kuriam Lankytojas/Pirkėjas savo veiksmais naudodamasis Dronai.Pro svetaine ir (ar) paslaugomis padarė žalą, dėl trečiųjų asmenų raštu pareikštų pagrįstų pretenzijų dėl jų teisių pažeidimų padarytą žalą.

15.2. Paslaugų teikėjas/Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Lankytojas/Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Paslaugų teikėjo/Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

15.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 1. Garantija

16.1. Visoms elektronikos prekėms suteikiama 24 mėn. ribota garantija.

 • 2 Garantinis aptarnavimas teikiamas tik pateikus prekės įsigijimo dokumentus.

16.3. Garantija galioja tik gamykliniams gedimams.

 • 4. Garantija negalioja dėl mechaninių pažeidimų atsiradusiems gedimams (pvz. nukritus dronui sulūžta propeleriai, gimbalai, sudūžta video kameros ir pan.)
 • 5. Gedimui atsiradus per 6 pirmuosius naudojimo mėnesius Dronai.Pro priima dronus nustatyti gedimo priežastį nemokamai. Atsiradus gedimams, praėjus 6 naudojimo mėnesiams, už gedimo nustatymą imamas papildomas mokestis, kuris grąžinamas, jeigu nustatomas gamyklinis brokas.

 

 1. Akcijos

17.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Dronai.Pro svetainėje.

17.2. Lankytojui/Pirkėjui pasirinkus, kad sutinka su jo pateiktų duomenų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais,  Paslaugų teikėjas/Pardavėjas gali siųsti informaciją Lankytojui/Pirkėjui apie šiame skyriuje nurodytas akcijas jo pateiktu elektroniniu paštu ir/ar trumposiomis žinutėmis neįskaitant pranešimų, kuriais Pardavėjas informuoja Pirkėją apie pateikto užsakymo būklę.

17.3. Šio skyriaus nuostatos taikomos tik Paslaugų teikėjo/Pardavėjo organizuojamoms akcijoms ir netaikomos, kai akcijos yra organizuojamos per Paslaugų teikėjo/Pardavėjo Tarpininkus.

 1. Baigiamosios nuostatos

18.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

18.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

18.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Paslaugų teikėjo/Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.

18.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka Lietuvos Respublikoje sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

18.5. Taisyklės paskutinį kartą buvo atnaujintos 2019-01-23.